فرم ثبت نام همتایار

فرم ثبت نام همتایاران سلامت روان
 • 0
 • نام و نام خانوادگی :*
  1
 • رشته :*
  2
 • سال ورود :*
  3
 • کد ملی :*ده رقم را کامل وارد کنید
  4
 • شماره دانشجویی :*
  5
 • شماره تلفن ثابت :*کد شهرستان را نیز وارد کنید
  6
 • شماره همراه :*
  7
 • 8
 • علاقمند به همکاری در کدام یک از موضوعات زیر هستید ؟*حداکثر دو مورد را انتخاب کنید
  1. کاهش آسیبهای اجتماعی
  2. ازدواج
  3. رفتارهای خود آسیب رسان
  4. سلامت روان
  5. اعتیاد
  6. پیشرفت تحصیلی
  9
 • 10
 • فعالیت هایی که مایل هستید انجام بدهید:*امکان انتخاب متعدد
  1. تهیه محتوای آموزشی
  2. برگزاری کارگاههای آموزشی به عنوان مربی یا تسهیلگر
  3. طراحی نشریه و پوستر
  4. شناخت و معرفی دانشجویان آسیب پذیر
  5. کمک در غربالگری دانشجویان
  6. کمک در برگزاری کارگاهها و برنامه های اجرایی
  11
 • 12
 • در صورت داشتن شرایط لازم با شما تماس خواهیم گرفت
  13