گزارش تصویری/ مراسم تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

تعداد بازدید:۲۲

مراسم تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید حوزه بسیج دانشجویی شهیدان نوعی اقدم دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سالن ولایت دانشکده پزشکی برگزار شد؛ در این مراسم، امیرحسین مشکی به عنوان مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه منصوب و از زحمات فردین اسدیان، مسئول سابق بسیج دانشجویی قدردانی شد.

اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی اردبیل/ تودیع و معارفه مسئولان سابق و جدید بسیج دانشجویی