اداره امور عمومی

تعداد بازدید:۴۳۸۵

 

مسئول اداره امور عمومی

صداقت مرادی

تلفن تماس:  ۰۴۵-۳۳۵۱۲۰۰۹

 

این اداره شامل زیر مجموعه های زیر می باشد:

۱. امور عمومی

۲. امور مالی

۳. خدمات اداری

۴. تدارکات

 

شرح وظائف رئیس امور عمومی

 

- انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روش ها، آموزش، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادهای لازم جهت ارسال به مراجع ذی ربط.

- تهیه مجموعه هدف، وظایف و پست های سازمانی وزارتخانه و یا سازمان متوبع و پیشنهاد آن به مرجع ذیربط جهت تأیید

- تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط

- انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی

- تشریک مساعی در تنظیم آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه و یا سازمان متبوع

- هماهنگ نمودن فعالیت واحدهای تابعه با برنامه ها، هدف های مورد نظر و خط مشکل کلی تعیین شده

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۳۹۹