شورای انضباطی

تعداد بازدید:۸۶۶

دبیر کمیته: 

 سعید داداشیان

کارشناس : 

سولماز استحمامی

 

شرح وظایف دبیر و کارشناس و متصدی امور دفتری شورای انضباطی دانشگاه

-مطالعه و آشنایی کامل با آئین نامه و شیوه نامه اجرائی انضباطی دانشجویان و سایر دستورالعمل های شورای انضباطی دانشجویان

- برگزاری کلاسهای توجیهی و تدریس آئین نامه و شیوه نامه انضباطی برای دانشجویان جدیدالورود

-برگزاری همایش و کارگاه برای کلیه دانشجویان و کارمندان و اساتید

-تهیه کتاب ، کتابچه ، فلش کارت ، پمفلت ، بروشور و ... متناسب با تخلفات صورت گرفته و توزیع آن در بین دانشجویان

-رسیدگی به شکایات در داخل و خارج از دانشگاه از سوی هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی

-مصاحبه و تفهیم اتهام دانشجویان معرفی و یا احضار شده به شورای انضباطی

-شناسایی دانشجویان آسیب پذیر و معرفی به دفتر مشاوره دانشجویی و مراکز روانشناسی

-تحقیق در خصوص تخلفات دانشجویی

-مصاحبه با عوامل مرتبط با پرونده های انضباطی

-تهیه پیش نویس استعلام مراجع ذیصلاح

- مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی جهت پیگیری امور تخلفات دانشجویان

- اخذ تعهد از دانشجویان

-برگزاری جلسات با دانشجویان جهت حل و فصل دعوا یا سازش

-جمع آوری اطلاعات و آمار تخلفات و ارائه آمارهای تعیین شده در فرجه های زمانی مورد نظر

- دادن تذکر ارشادی به دانشجویان

-برگزاری جلسات بدوی و تجدید نظر

-ثبت و صدور نامه های محرمانه

-تنظیم برنامه های روزانه و ملاقات ها و جلسات

- حفظ و نگهداری اوراق ، اسناد و مدارک مطابق اصول بایگانی

-لفاف بندی و مهروموم مراسلات محرمانه

-ارسال و دریافت دور نگار

-توزیع نامه های ارجاعی از سوی دبیر شورا و شروع دادرسی پرونده ها بین کارشناسان

-ابلاغ احکام انضباطی

نگهداری از آلات و ادوات جرم و تخلف

-برگ شماری و ممهور نمودن کلیه اوراق پرونده ها

-انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق   

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۴۰۱